از عزيزاني که پرواز آنها به هر علتي تأخير داشته و از آن استفاده ننموده اند، تقاضا داريم حتماً بليط مهر شده خود را جهت استرداد وجه ، براي اين شرکت ارسال نمايند. ضمناً خواهشمنديم اگر کارت پرواز ممهور شده است، پرينت بليط خريداري شده را همراه با آن ارسال نمايند.
سایر اعلانات